BAKKA Yatırım Projeleri

 

Yeni Teşvik Sistemi, 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 2012/1 numaralı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız. 
 
Yeni teşvik sistemi ile aşağıdakiler amaçlanmıştır:
 
   * Bölgeler arası ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi,
   * Üretim ve istihdamın arttırılması,
   * Uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması,
   * Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,
   * Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların ve ürünlerin üretiminin arttırılması,
   * Uluslararası rekabet gücünü arttıracak, araştırma – geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,
   * Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.
 
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile sağlanan destekler 01 Ocak 2012 tarihinden sonra yapılan başvurular sonucu teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli kılınmıştır.
 
Yeni teşvik sistemi dört farklı uygulamadan (ana bileşenden) oluşmaktadır;
 
      1. Genel Teşvik Uygulamaları
      2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
      3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
      4. Stratejik Yatırımların Teşviki
 
Yeni teşvik sisteminde bölgesel sınıflandırma, her bir ilin Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasından bağımsız olarak belirlenen bölgelerde yer alması yoluyla oluşturulmuştur, il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. Bu bağlamda Zonguldak ve Karabük 3. Bölgede, Bartın 4. Bölgede yer almaktadır.
 
Teşvik unsurlarından bazıları bölgelerde aynı özellikleri sergilemekte, bazıları da her bir bölgede farklılık gösterebilmektedir.
 
     Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranmaktadır;
     1.       Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi / kişilerce imzalı müracaat dilekçesi
     2.       Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi / kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi)
     3.       Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi / kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu vetaahhütname ile makine ve teçhizat listeleri
     4.       Bakanlığa yapılacak müracaatlarda 400 TL’nin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması halinde yukarıda belirtilen meblağın 100 TL tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabınayatırıldığına dair belge
     5.       Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği
     6.       Türkiye genelinde Sosyal Sigortalar Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığınadair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (kamu kurum ve kuruluşları müracaatları hariç)
     7.      ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı’ veya ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı’ şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı
     8.       Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırımın konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında stratejik yatırım şartlarını sağladığını gösterir bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu
     9.       Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak genel müdürlükçe talep edilecek diğer bilgi ve belgeler
    10.       Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve luruluşlardan alınması gereken belgeler.
 
Belgelere ulaşmak için tıklayınız.
 
Daha ayrıntılı bilgi için "Zonguldak İli Özelinde Yeni Teşvik Sistemi" rehberine ulaşmak için tıklayınız.